Mt 28, 16-20

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Verní a poslušní Ježišovým slovám boli solúnski bratia, ktorí ohlasovali v deviatom storočí vieru našim predkom. Svätý Konštantín, rehoľným menom Cyril, bol filozof, filológ a gramatik. A svätý Metod, neskorší biskup, bol právnik.

Akým spôsobom ohlasovali vieru? Konštantín hovoril, že národy bez kníh sú ako nahé. Vytvorili písmo – hlaholiku. Lebo národ, ktorý si nezaznamenáva dejiny, si nič nepamätá a je vážne ohrozený. Dejiny sa síce neopakujú, ale to, čo sa v dejinách opakuje, sú chyby. Vytvorili právny poriadok, lebo kde nie je spravodlivosť, tam nie je ani poriadok, ani sloboda, ani mier.

Ich prioritou boli školy. Svätý Cyril a Metod vedeli, že územie, na ktoré prišli, je potrebné v prvom rade vzdelávať, nie obracať na vieru. Vedeli, že viera je Boží dar a má k nej bližšie rozumný ako nerozumný človek. Rozumný človek sa chce poučiť, poznávať a poznať. Človek nerozumný sa myslením netrápi ani nezdržuje. V školách na Veľkej Morave sa žiaci učili myslieť. Modlime sa dnes o príhovor našich vierozvestcov, aby sme sa učili kriticky myslieť.

Fr. Šimon, OP