Mk 12,1-12
V dnešnom úryvku evanjelia o pánovi vinice a nájomníkoch čítame o tom, ako práca nájomníkov, bohatstvo úrody a neschopnosť podeliť sa či túžba stať sa pánmi vinice privádza k zaslepenosti, v mene ktorej sú ľudia schopní robiť od malých skutkov násilia a zla až po vraždu. Boh nás pozýva, aby sme premáhali našu ľudskú zaslepenosť konfrontovaním sa s pravdou vychádzajúcou od Boha. Boh posiela sluhov, aby sa pýtal na lásku k blížnym, či sa vieme podeliť? Či máme v srdci miesto pre blížneho? Boh posiela Syna, aby sa pýtal na lásku k Bohu, či nestratili bázeň a úctu pred posvätnosťou Božieho tajomstva? Či máme v srdci miesto pre Boha? Láska k Bohu a blížnym je tým priestorom, kde človek môže zakúsiť osvietenie v Božej pravde, ktorá nezahanbuje.

Pane, očisťuj náš duchovný zrak.

Fr. Irenej, OP