Sviatosť Eucharistie, prvé sv. prijímanie

 

Príprava na prvé sväté prijímanie v školskom roku 2023/24

 

28. 10. 2023 – Úvodné stretnutie – videozáznam

11. 11. 2023 – Téma: Boh nám dáva nový život – videozáznam

9. 12. 2023 – Adventné stretko

13. 1. 2024 – Téma: Ježiš nás volá k obráteniu

10. 2. 2024 – Téma: Boh hovorí k ľuďom – videozáznam

Sviatosť Eucharistie tiež nazývaná Sviatosť oltárna završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)

eucharistia

Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženstva na škole od 1. ročníka.
V 3. ročníku môžu žiaci pristúpiť k prvému sv. prijímaniu po adekvátnej príprave.

Podmienky pre pristúpenie k prvému sv. prijímaniu detí:

1. Účasť na bohoslužbách.

2. Primerané vedomosti.

3. Prihláška na prvé sväté prijímanie, ktorú vyplní rodič alebo zákonný zástupca.