Sviatosť Eucharistie, prvé sv. prijímanie

Sviatosť Eucharistie tiež nazývaná Sviatosť oltárna završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)

eucharistia

Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženstva na škole od 1. ročníka.
V 3. ročníku môžu žiaci pristúpiť k prvému sv. prijímaniu po adekvátnej príprave.

Podmienky pre pristúpenie k prvému sv. prijímaniu detí:

1. Účasť na bohoslužbách.

2. Primerané vedomosti.

3. Prihláška na prvé sväté prijímanie, ktorú vyplní rodič alebo zákonný zástupca.

Vyplňte, prosím, online formulár prihlášky nižšie alebo si stiahnite pdf prihlášky, ktorú vyplníte písomne a doručíte na faru.

 

Prihláška na prvé sväté prijímanie

Záväzok rodičov

Súhlas so spracovaním údajov