Sviatosť eucharistie, prvé sv. prijímanie

eucharistia

Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženstva na škole od 1. ročníka.
V 3. ročníku môžu žiaci pristúpiť k prvému sv. prijímaniu po adekvátnej príprave.

Podmienky pre pristúpenie k prvému sv. prijímaniu detí:

1. Účasť na bohoslužbách.

2. Primerané vedomosti.

3. Prihláška na prvé sväté prijímanie, ktorú vyplní rodič alebo zákonný zástupca.

Prihláška na prvé sväté prijímanie

Záväzok rodičov

Súhlas so spracovaním údajov

Na stiahnutie: Prihláška na prvé sväté prijímanie

 

Sviatosť eucharistie tiež nazývaná Sviatosť oltárna završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)

Časový harmonogram prípravy na 1. sv. prijímanie v roku 2020 a materiály na stiahnutie:

Október19.10.2019 Sobota 10:00 hod.materiály na stiahnutie
November23.11.2019 Sobota 10:00 hod. materiály na stiahnutie
December7.12.2019 Sobota 10:00 hod. materiály na stiahnutie
 Január18.1.2020 Sobota 10:00 hod. materiály na stiahnutie
Február8.2.2020 Sobota 10:00 hod. materiály na stiahnutie
September12.9.2020 Sobota 10:00 hod. – Záverečná skúška pred prvým svätým prijímaním. Čo je potrebné vedieť
19.9.2020 Sobota 10:00 hod. – Svätá spoveď prvoprijímajúcich, aj príbuzných a rodičov. Pomôcka pre spytovanie svedomia pre deti.
Kajúca pobožnosť PRVÁ SLÁVNOSŤ ODPUSTENIA.
20.9.2020 Nedeľa 10:30 hod. – Slávnosť Prvého svätého prijímania. Obrad prvého sv. prijímania.
Mimoriadny oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí