Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobitne uctievať preblahoslavenú Pannu Máriu, kráľovnú posvätného ruženca, prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktorej šíriteľom z poverenia pápežov od čias sv. Pia V. je Rehoľa dominikánov.

Ružencové bratstvo Rehole dominikánov na Slovensku sa skladá z členov:

 • Živého ruženca,
 • Svätého ruženca,
 • Večného ruženca.

Živý ruženec:

Každý člen je povinný pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov RB, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov /biskupov, kňazov/. Členovia sú povinní raz za mesiac sa zísť na spoločnom stretnutí, na modlitbe, po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev. 

Svätý ruženec:

Každý člen je povinný pomodliť sa celý posvätný ruženec /tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné/ za jeden týždeň, na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov RB, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov /biskupov, kňazov/. Ruženec si môže rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje, napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri alebo v jeden deň celý ruženec, potrebné je zachovať postupnosť v modlitbe celého posvätného ruženca /radostný, svetla, bolestný, slávnostný/.

Večný ruženec:

Každý člen je povinný raz za jeden mesiac alebo raz za rok si zvoliť „čas bdenia“, kedy sa pomodlí celý posvätný ruženec – to znamená: radostné tajomstvá za obrátenie hriešnikov, tajomstvá svetla za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia, bolestné tajomstvá za večnú spásu umierajúcich, slávnostné tajomstvá za vyslobodenie duší z očistca. Pri vstupe do Večného ruženca musí člen oznámiť dátum a čas bdenia /napr. každý mesiac 15-teho o 08:00/.

Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov. Každý člen RB sa má usilovať rásť v láske a vo svätosti. Získava osobitné milosti, osobitnú ochranu Ružencovej Panny Márie, spoluúčasť na dobrých skutkoch, na duchovných dobrách a modlitbách všetkých členov RB. 

Prísľuby  PM tým, ktorí sa budú modliť posvätný ruženec:

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí. 
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť. 
 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud. 
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom. 
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú. 
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život. 
 7. Kto sa odovzdá môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi. 
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým. 
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše oddané môjmu ružencu. 
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi. 
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš. 
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách. 
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor. 
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista. 
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.