ruženecRužencové bratstvo je spoločenstvo modliacej sa Cirkvi. Ruženec je modlitba, v ktorej sa spája Boh v modlitbe Verím v Boha s modlitbou Otčenáš – modlitba, ktorú nás naučil Ježiš Kristus a Panna Mária – oslava a zvolanie Zdravas Mária. Svätá Mária – pros za nás hriešnych teraz i v hodine našej smrti. Toto sú slová, ktoré 50-krát opakujeme. Modlitba posvätného ruženca je najdôležitejšia, cez Máriu a cez ruženec sa približujeme ku Kristovi a k Eucharistii, čiže ku svätej omši. 

Dňa 04. 9. 2022 na stretnutí ružencového bratstva sme sa aj s našimi kňazmi dohodli, že ruženec pred sv. omšou sa nezačíname modliť skôr ako o 17:20 hod. Ostatné modlitby sú pre nás len pomocné a rozdelili sme si ich na všetky dni v týždni.

  1. Pondelok sa modlíme za deti a mládež našej farnosti.
  2. Utorok sa spoločne pomodlíme Litánie k sv. Zdislave.
  3. Stredu venujeme a prosíme sv. Dominika, patróna našej farnosti a nášho kostola.
  4. Štvrtok je kňazský deň, a tak sa modlíme modlitby za kňazov.
  5. Piatok – deň utrpenia Pána – budeme prosiť za šťastnú hodinu smrti.
  6. V sobotu a v nedeľu sa pomodlíme Litánie k sv. Františkovi Xaverskému a modlitby za našu diecézu.

Modlitbou posvätného ruženca sa tak spoločne pripravíme na najdôležitejšiu časť dňa – na slávenie Eucharistie.

Horliteľka Ružencového bratstva.