Zamyslenie na dnes

Dominikán fr. Šimon OP vám každý deň prináša svoje zamyslenia k dnešnému evanjeliu.

Materinská láska (Mk 7, 24-30)

Materinská láska (Mk 7, 24-30)

Mk 7, 24-30 „Len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa Ježišovi k nohám“. Ani to, že je vo vysokom postavení, ani že je cudzinka, Židmi považovaná za psa, nič ju neodradilo a nezastavilo v tom, aby sa dostala k...

Všetky jedlá sú čisté (Mk 7, 14-23)

Všetky jedlá sú čisté (Mk 7, 14-23)

Mk 7, 14-23 „Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Ježiš používa dva výrazy na opis čistoty, jeden sa týka potravín a druhý sa vzťahuje na človeka. Rozlišuje medzi nečistotou človeka a čistým alebo...

Hygiena duše (Mk 7, 1-13)

Hygiena duše (Mk 7, 1-13)

Mk 7, 1-13 Vnútro človeka odkrývajú aj veľmi jednoduché činnosti, ako napríklad umývanie rúk. Stáva sa, že niektorí ľudia upriamujú pozornosť hlavne na vonkajšok a takmer vôbec ich nezaujíma vnútorná nečistota. Ak má niekto zašpinené vnútro, s veľkým dôrazom dbá o...

Soľ a svetlo (Mt 5, 13-16)

Soľ a svetlo (Mt 5, 13-16)

Mt 5, 13-16 „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Ježiš dnes v metafore svetla a soli hovorí o ohlasovaní evanjelia. O tom, ako sa majú realizovať kresťania vo svete. Obe metafory hovoria...

Sám na pustom mieste (Mk 6, 30-34)

Sám na pustom mieste (Mk 6, 30-34)

Mk 6, 30-34 Misia učeníkov bola veľmi úspešná a vpadajú do eufórie. Uskutočňuje sa Božie kráľovstvo a ich nadšenie dosahuje vrchol. „V tvojom mene sme dosiahli všetko.“ Ježiš však nevpadá do entuziazmu, ale hovorí im: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a...

Kto stratil hlavu?  (Mk 6, 14-29)

Kto stratil hlavu? (Mk 6, 14-29)

"Boh číta môj život" je jedným z významov slova Lectio divina. Benedikt XVI. propagoval túto najstaršiu metódu čítania Božieho slovami: „Ak sa Boží ľud verne vráti k tejto praxi, prežije duchovnú jar.“ Lectio divina rodí túžbu autentický poznať obsah; čo text svätého...

Čo očakávam? (Lk 2, 22-40)

Čo očakávam? (Lk 2, 22-40)

Túto otázku nám dnes kladie Božie slovo. Slávime sviatok Obetovania Pána, štyridsaťdenný Ježiš je prinesený do Jeruzalemského chrámu, ako to veriacim prikazuje zákon. Dvaja starci, Simeon a Anna ho rozpoznávajú ako potechu Izraela a svetlo pre pohanov. Hoci boli...

Prorok (Mk 6, 1-6)

Prorok (Mk 6, 1-6)

Mk 6, 1-6 Ježiš túžil prísť do Nazareta, odvďačiť sa rodákom za roky prežité medzi nimi. Chcel im dať to najcennejšie, prehĺbiť v nich vieru v Boha, ktorý je blízko každého človeka. Nazaretčania neprijali Ježiša, ktorý ich prevyšoval múdrosťou, zázrakmi, silou...

Ako sa voláš? (Mk 5, 1-20)

Ako sa voláš? (Mk 5, 1-20)

„Pluk, lebo je nás mnoho.“ Diablom posadnutý človek mal šťastie, že stretol Ježiša a vyslovil svoje meno, čiže pravdu o sebe. Pravda o tomto človeku bola taká, že bol plný diablov. Evanjelista Marek tohto človeka predstavil aj ako zosobnenie postavenia celého ľudstva...

Nový Mojžiš (Mt 5, 1-12)

Nový Mojžiš (Mt 5, 1-12)

Mt 5, 1-12 „Vystúpil na vrch.“ Okolo Ježiša sa zhromaždil veľký zástup ľudí zo všetkých kútov zeme. Nový Boží ľud, ktorý v Ježišovi nachádza nového Mojžiša. To isté cíti aj On, že musí ohlásiť Zákon, ktorý zaručí všetkým, Židom aj iným národom, šťastné vkročenie do...

Od informácii k viere (Mk 4, 35-41)

Od informácii k viere (Mk 4, 35-41)

„Ešte stále nemáte vieru?“ Čo je viera? Vedieť naspamäť katechizmus? Denne sa modliť tri ružence? Nevynechať ani jednu svätú omšu? (...) Patrí to k životu viery, ale dôležité je aj chcieť pochopiť zmysel týchto úkonov. Že to všetko je kvôli Ježišovi, ktorý dnes a...

Najmenšie (Mk 4, 26-34)

Najmenšie (Mk 4, 26-34)

Zrno musí byť zasiate do zeme. V živote to znamená, že možno budeme odhodení tými rukami, ktoré nás hladili, objímali a chránili. Alebo odvrhnutí od milujúcej rodiny do samoty. Opotrebované telo opustí akákoľvek láska a priazeň. Neznesiteľný pocit samoty a nenaplnenej...