Miništranti

Byť miništrantom je významná služba, ktorá bola prítomná od začiatku Cirkvi. Miništranti postupne dostávali slávnostné oblečenie, aby sa aj takto zvýraznila ich dôležitá úloha, ktorú mali pri slávení svätej omše. Oni sú vybraní z ľudu, určení na pomoc kňazovi pri slávení najsvätejšej slávnosti. Miništrant bol vzorom pre ostatných.

Ďakujeme všetkým, ktorí prichádzajú miništrovať do nášho kostola, povzbudzujeme aj ďalších chlapcov.
Tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac, pozývame každú nedeľu o 10:10 na mini stretko v sakristii kostola.

Ak sa chceš aj Ty stať miništrantom, môžeš sa obrátiť na Mareka Harazina: marekharo@gmail.com.

Miništrantské stretká bývajú väčšinou v piatky o 16:30.

Miništrantský výlet

Miništrantský výlet

Na Svätú sobotu po obede sa miništranti našej farnosti rozhodli vykročiť do okolia Zvolena a navštíviť niekoľko kostolov v okolí (Kováčová, Sampor a Sliač). Pozreli si ozdobené hroby s Kristom, pomodlili sa za našu farnosť a na záver sa potešili výhľadom zo...

Eucharistická procesia

Eucharistická procesia

Na veľkonočnú nedeľu sa uskutočnila eucharistická procesia okolo nášho kostola. 

Miništranti s Ježišom na Pustý hrad

Miništranti s Ježišom na Pustý hrad

V piatok utrpenia Pána sa osem odhodlaných miništrantov a páter Šimon rozhodli skrátiť si čas svojho spánku a vyraziť skoro ráno spolu s Ježišom na Pustý hrad. V jednote sme náročný výstup potme zvládli a mohli sa kochať nádherou vychádzajúceho slnka nad našim mestom....

Nižšie ponúkame niekoľko článkov pre miništrantov, aby mohli rásť vo svojej službe.

Omšový misál

Omšový misál

Všetky modlitby, ktoré sa používajú pri použití kalicha, patény, korporálu alebo purifikatória, sú napísané vo veľkej knihe, ktorá sa prináša na oltár v čase, keď sa pripravujú obetné dary. Veriaci vidia objemnú knihu. Visia z nej stužky a záložky, ktoré pomáhajú...

Purifikatórium

Purifikatórium

Pod korporálom, pallou a paténou je azda to najviditeľnejšie prevísajúce biele plátno, ktoré zakrýva kalich pod paténou. Je dlhé cca 40 cm a trikrát preložené. Je to ako malý uteráčik. Používa sa pri prijímaní Eucharistickej krvi, očisťovaní patény a osušovaní...

Paténa

Paténa

Kým kalich pojme víno, pod Pallou je paténa, ktorá má za úlohu pojať veľkú hostiu, aby ju veriaci dobre videli. Preto paténa, keďže sa jej dotýka Eucharistia, má byť zlatá alebo pozlátená. Má vnútornú kruhovú priehlbinu, do ktorej presne zapadá veľká celebračná...

Palla

Palla

Pod veľkým štvorcom zloženého korporálu je menší štvorec, takzvaná palla, a slúži na prikrytie kalicha.  Je to spravidla tvrdý papier, kartón obalený ozdobnou látkou, ktorá sa vo svojich farbách môže meniť podľa liturgického obdobia a spravidla je na nej vyšitý aj...

Korporál

Korporál

Korporál slúži na vytvorenie najdôležitejšej, najposvätnejšej zóny narábania s Eucharistiou, s Telom Kristovým. Na kalichu je položený najvyššie, aby ho mohol ako prvý, miništrant alebo celebrant, rozprestrieť na oltár. Je to biele naškrobené plátno štvorcového tvaru...

Kalich

Kalich

Liturgické predmety sú vyňaté z bežného používania. Rovnako ako v prípade chrámu, aj tu platí, že veriaci chcú darovať pre potreby liturgie to najlepšie. A tak ich krása a umelecká hodnota je tiež, istým spôsobom, vonkajším prejavom viery. Kalich Kalich je nádoba na...

Kostol

Kostol

Kostol alebo chrám je miesto stretnutia ľudí s Bohom. Nie je to obyčajná budova. Je určená na bohoslužby. Kostoly alebo chrámy svojou veľkoleposťou a krásou prevyšujú ekonomické možnosti väčšiny veriacich. A predsa ich ľudia vždy budovali, ony predstavujú túžbu...

Miništrant

Miništrant

/slovo miništrovať je z latinského slova ministrare – slúžiť, „posluhovať pri stole“. Táto služba bola prítomná od začiatku Cirkvi. Postupne dostávali slávnostné oblečenie, aby sa aj takto zvýraznila ich dôležitá úloha, ktorú mali pri slávení svätej omše. Oni sú...