/slovo miništrovať je z latinského slova ministrare – slúžiť, „posluhovať pri stole“.

Táto služba bola prítomná od začiatku Cirkvi. Postupne dostávali slávnostné oblečenie, aby sa aj takto zvýraznila ich dôležitá úloha, ktorú mali pri slávení svätej omše. Oni sú vybraní z ľudu, určení na pomoc kňazovi pri slávení najsvätejšej slávnosti. Miništrant bol vzorom pre ostatných.

Vznešená služba

Rozmnožuje Božie milosti, je to služba Pánovi a veriacemu ľudu. Vznešenosť miništrantskej služby spočíva v tom, že vo svätej omši sa sprístupňuje nekrvavým spôsobom obeta Ježiša Krista na kríži, ktorou sa svojmu otcovi obetoval za naše hriechy sám Boží Syn. Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi opravdivo, skutočne a podstatne prítomnému vo Sviatosti oltárnej pod spôsobom chleba a vína.

Anjelská služba

Anjeli sa neustále klaňajú Bohu a spievajú na jeho slávu a chválu. To, čo konajú anjeli v nebi, to v našich kostoloch vykonávajú miništranti. Sú viditeľnými zástupcami anjelov. Ich úlohou je prinášať na oltár liturgické knihy, nádoby a rúcha, chlieb a víno, starať sa o kadidelnicu, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné.

Posvätná služba 

Miništrovanie je služba rozmnožujúca Božie milosti. Človek, povolaný k svätosti, k plnému žitiu s Bohom z tváre do tváre potrebuje na naplnenie tohto povolania Božie milosti, a to milosť pomáhajúcu a milosť posväcujúcu. Tieto milosti dostávame prostredníctvom služby Cirkvi vo sviatostiach, najmä Eucharistii. Pri vysluhovaní všetkých sviatostí, najmä pri slúžení svätej omše, ale aj pri iných liturgických obradoch, posluhuje miništrant, preto pomáha rozmnožovať Božie milosti.

Služba Pánovi 

Pán Ježiš ako nebeský Baránok prišiel slúžiť ľudstvu a otvoriť mu brány neba. Túto službu zanechal svojej Cirkvi. Cirkev všetko robí z poverenia Pána Ježiša a v jeho mene. Keď Cirkev slávi svätú omšu, je tam prítomný sám Pán Ježiš, ktorý prikázal sláviť svätú omšu slovami: ,,Toto robte na moju pamiatku.”(Lk 22, 19)

Patróni 

Miništranti majú svojich patrónov, čiže orodovníkov v nebi. Sú to okrem iných: Svätý Tarzícius  (263-275), ktorý svoju vernosť a lásku Pánu Ježišovi dokázal mučeníckou smrťou. Svätý Dominik Savio (1842-1857). Blahoslavený Carlo Acutis (1991-2006).

Stiahnuť článok