Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti.

Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“. ­(KKC 1285)

birmovka

Príprava na sviatosť birmovania v roku 2023


Otázky na birmovku

Vizionárka Iveta z Litmanovej: „Nepochopili sme jeho svätosť, a tak sme ho potrebovali umlčať, pribiť na kríž. Je to na škodu, ak si myslíme, že my by sme v Ježišovom príbehu zohrali úlohu iba tých, ktorí verne kráčajú za Ježišom a nasledujú ho. Pretože človek sa oveľa viac naučí z toho, keď sa zmýli, ako keď robí všetko správne.“ 

B2 – Desatoro Božích prikázaní

B2 03 2. Božie prikázanie: Nevezmeš meno Božie nadarmo.

B2 03 2. Božie prikázanie: Nevezmeš meno Božie nadarmo.

„Pane, ty si uprostred nás a tvoje meno sa vzýva nad nami. Neopúšťaj nás, Pane, Bože náš“ napísal prorok Jeremiáš (porov. Jer 14, 9). Človek je stvorený na Boží obraz a nad ním bolo a je vzývané Božie meno. Ježiš spôsobil, že sme v krste boli prijatí za Božie deti....

B2 02 1. Božie prikázanie: Ja som Pán, Boh tvoj!

B2 02 1. Božie prikázanie: Ja som Pán, Boh tvoj!

Celé znenie prvého Božieho prikázania nachádzame v druhej knihe Mojžišovej – Exodus v dvadsiatej kapitole: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú inú podobu toho,...

B2 01 Návod na život – Desatoro Božích prikázaní

B2 01 Návod na život – Desatoro Božích prikázaní

Odpoveď na otázku, ako postupovať v živote, nám dáva Dekalóg1. Zákon napísaný na kamenné tabule, ktoré dal Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj. Ale tento Boží zákon je zapísaný aj hlboko v srdci každého človeka. Akým spôsobom je možné dosiahnuť šťastie na tejto zemi, ale aj...

B1 K – O sv. omši – Liturgia obety

B2 K01 Nech Pán prijme obetu

B2 K01 Nech Pán prijme obetu

Kňaz vyzve ľud slovami: „Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu.“ Ľud odpovie: „Nech Pán prijme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej Cirkvi.“ Počas svätej omše kňaz prosí...

B1 K – O sv. omši – Liturgia slova

B1 K10 Obeta celého stvorenia. Tajomstvo vody a vína.

B1 K10 Obeta celého stvorenia. Tajomstvo vody a vína.

Obeta celého stvorenia. My ľudia nielen rozmýšľame, milujeme, modlíme sa, ale rovnako musíme prijímať potravu, dýchať ako všetky ostatné živé organizmy. Sme časťou prírody, vďaka ktorej jestvujeme. Obklopujúci svet je naším darom. Trochu netypickým darom, pretože...

B1 K09 Stôl slova

B1 K09 Stôl slova

Ďalšou časťou svätej omše je osvietenie. „Tvoje slovo je svetlom pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“1. Oltár Božieho slova, odkiaľ sa počas každej svätej omše číta a komentuje Božie slovo. Pravidelné čítanie Svätého písma môže v každom človeku vypestovať...

B1 K08 KOLEKTA – modlitba dňa

B1 K08 KOLEKTA – modlitba dňa

Úvodné úkony vo svätej omši nazývame očistenie. Po nich nasleduje modlitba kňaza s rozpätými rukami. Táto modlitba sa nazýva Kolekta, zberná modlitba, kôš, ktorý zbiera všetky naše volania, celého zhromaždenia, celej Cirkvi, a predstavuje ich Otcovi cez Ježiša Krista,...

B1 K07 Pane, zmiluj sa

B1 K07 Pane, zmiluj sa

Hodnota lásky, jej trvanie a rozvoj spočíva v schopnosti povedať prepáč, mrzí ma, čo sa stalo. Často sa ľudia vzďaľujú od seba len preto, že si nedokážu priznať popáchané chyby, nedokážu povedať mrzí ma to, čo sa stalo. „Oľutujme svoje hriechy.“ To vypadá na dosť...

B1 K06 Pán s vami

B1 K06 Pán s vami

Túto výzvu z úst kňaza počúvame viackrát počas svätej omše. Časté opakovanie spôsobuje, že bezmyšlienkovite odpovedáme: „I s duchom tvojím“.  Táto výzva chce zmeniť čisto ľudský pohľad na spoločenstvo, ktoré počas svätej omše tvoríme. Nepríjemný pocit, že vedľa sedí...

B1 K05 „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého“

B1 K05 „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého“

Prežehnanie. Znak kríža, počas ktorého vyslovujeme meno Boha. Stojíme pred tvárou Boha, ktorý sa nám dal poznať ako milujúci Otec, nám blízky jednorodený Syn Ježiš Kristus a vnútorne nás premieňajúci Duch Svätý. Stretávame sa s konkrétnou osobou, jediným Bohom...

B1 K04 Procesia a bozk oltára

B1 K04 Procesia a bozk oltára

Procesia z latinského slova procedere – postupovať. Predsedajúci biskup alebo kňaz prichádza k oltáru, kráča v sprievode asistencie, miništrantov, diakonov, prípadne ďalších koncelebrantov. Vpredu nesú kadidlo, jeho vôňa je znakom našej modlitby, dvíhajúcej sa k nebu....

B1 K03 Zhromaždenie Božieho ľudu

B1 K03 Zhromaždenie Božieho ľudu

Byť prítomný na svätej omši je veľmi dôležité. Vstúpiť do kostola nie je iba zmenou miesta, ale zmenou sveta. Zanechávame za sebou všetko to, čo ešte očakáva spásu, čo sa zvíja v „pôrodných“ bolestiach. Prichádzame sa tešiť zo spoločenstva svätých, spoločenstva...

B1 K02 Svätá omša – schôdzka

B1 K02 Svätá omša – schôdzka

Bezmyšlienkovitosť a rutina v prežívaní svätej omše je cesta k tomu, že sa ochudobníme o  najväčšiu radosť a fascináciu, aká existuje na tejto zemi, o dary milujúceho Boha. Môže sa stať, že sa budeme podobať kvetom, ktoré nemohli rozkvitnúť, pretože im chýbali...

B1 K01 – Zmysel života

B1 K01 – Zmysel života

A. S. Exupéry v roku 1939 napísal: „Je mi smutno z generácie, ktorá poznala len krčmy, autá a neustále kalkulovanie. Človek zbavený akejkoľvek schopnosti tvoriť už nedokáže v kruhu svojej rodiny vytvoriť tanec alebo báseň. Človek kŕmený štandardnou konfekčnou kultúrou...

B1 – Verím v Boha

B1 09 „Verím v svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých“

B1 09 „Verím v svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých“

„Verím v svätú Cirkev všeobecnú“ Cirkev sa označuje výrazom ekklesia (z gréckeho slovesa ek-kalein, „volať z“; ktoré znamená „zvolanie [zhromaždenia]“. Označuje zhromaždenie ľudu. Tento výraz sa používa na označenie vyvoleného ľudu pred Bohom. Najmä zhromaždenie na...

B1 08 „Verím v Ducha Svätého“

B1 08 „Verím v Ducha Svätého“

„Duch Svätý“ je vlastné meno toho, ktorému sa klaniame a ktorého oslavujeme s Otcom a Synom. Keď Ježiš zvestuje a sľubuje príchod Ducha Svätého, volá ho „Parakletos“, doslovne, „ten, ktorý je privolaný, advokát“, po latinský „Ad-vocatus“ (Jn 14, 16-26; 15, 26; 16, 7.)...

B1 06 „Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal mŕtvych“

B1 06 „Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal mŕtvych“

Zostúpil k zosnulým. Odkiaľ pochádza a kde sa vzalo také myslenie? Hebrejské slovo – šeol a grécke – hádes označuje miesto, kde sa nachádza človek po smrti. Ľudia v Ježišovej dobe vnímali svet v troch vrstvách (Nebo – Boží svet, Zem – svet ľudí, Podsvetie – svet...

B1 03 Otec všemohúci

B1 03 Otec všemohúci

„Verím Boha, otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme“  Boh. Kto verí v Boha, neodvažuje sa ho podrobovať bádaniu. Stačí vedieť, že Boh je. „Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.““ (Ž 14, 1). Nikto nemôže sám sebe dať život. Žijeme preto, že to chcel Boh. Iba Boh nám...

B1 02 Verím

B1 02 Verím

Ako mám chápať svoju vieru? Ako jedinú pravdu, alebo ako jednu z mnohých? Každý človek bol stvorený, aby mal podiel na Láske, ktorou je Boh. Strata dôvery v Boha vytvorila pre človeka nepreklenuteľnú priepasť medzi Bohom a človekom. Túto priepasť nazývame smrť. Ľudské...

B1 01 Srdce – rozum – ruky

B1 01 Srdce – rozum – ruky

Otázkou prvej časti prípravy je obsah našej viery. Základným textom bude vyznanie viery – Verím v Boha. Život viery chce zaznieť celou ľudskou bytosťou. Boh túži po našom srdci, chce byť poznaný rozumom a viditeľný v našich skutkoch. Pápež Benedikt XVI. hovorieval, že...

Užitočné videá

Kto má prijať sviatosť birmovania:

 • CIC Kán. 889 – § 1. Prijať birmovanie je schopný každý pokrstený a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný.
  § 2. Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie, vyžaduje sa, aby ak je schopný používať rozum, bol vhodne poučený, riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby.
 • CIC Kán. 890 – Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili.

Požiadavky kladené na birmovného rodiča:

 • CIC Kán. 892 – Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.
 • CIC Kán. 893 – § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874.
 • CIC Kán. 874 – § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné aby:
  •  ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  • zavŕšil 16. rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku; bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • nebol otcom alebo matkou krstenca.
 • CIC Kán. 874 -§ 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

 

Doplňujúce informácie:

 • Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený katolík, ktorý o ňu požiada a absolvuje prípravu.
 • Konkrétny spôsob prihlasovania a prípravy bude zverejnený vo farských oznamoch aj na tejto stránke.

 

Na stiahnutie:

Prihláška birmovanca vo formáte pdf

Prihláška birmovanca vo formáte odt

Otázky na birmovku

Katechézy k príprave na sviatosť birmovania na stiahnutie v pdf:

B1 K – O sv. omši – Liturgia slova

B2 K – O sv. omši – Liturgia obety


B1 – Verím v Boha

B2 – Desatoro Božích prikázaní

Prezentácie