Sviatosť birmovania

birmovkaNa stiahnutie:

Prihláška birmovanca vo formáte pdf

Prihláška birmovanca vo formáte odt

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti.

Veď pokrstených “sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom”. ­(KKC 1285)


Kto má prijať túto sviatosť:

 • CIC Kán. 889 – § 1. Prijať birmovanie je schopný každý pokrstený a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný.
  § 2. Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie, vyžaduje sa, aby ak je schopný používať rozum, bol vhodne poučený, riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby.
 • CIC Kán. 890 – Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili.

Požiadavky kladené na birmovného rodiča:

 • CIC Kán. 892 – Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.
 • CIC Kán. 893 – § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874.
 • CIC Kán. 874 – § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné aby:
  •  ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  • zavŕšil 16. rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku; bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • nebol otcom alebo matkou krstenca.
 • CIC Kán. 874 -§ 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

 

Doplňujúce informácie:

 • Najbližší termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti bude pravdepodobne v roku 2022 (presný dátum určí biskupský úrad v Banskej Bystrici).
 • Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený katolík, ktorý o ňu požiada a absolvuje prípravu.
 • Konkrétny spôsob prihlasovania a prípravy bude zverejnený vo farských oznamoch aj na tejto stránke.

 

Na stiahnutie:

Prihláška birmovanca vo formáte pdf

Prihláška birmovanca vo formáte odt