Svätá omšaByť prítomný na svätej omši je veľmi dôležité. Vstúpiť do kostola nie je iba zmenou miesta, ale zmenou sveta. Zanechávame za sebou všetko to, čo ešte očakáva spásu, čo sa zvíja v „pôrodných“ bolestiach. Prichádzame sa tešiť zo spoločenstva svätých, spoločenstva Božieho ľudu.

Boh nepatrí výnimočným spôsobom nejakému národu. Boh je ten, ktorý nás volá, zhromažďuje, pozýva, aby sme sa stali súčasťou jeho ľudu. Obracia sa na všetkých bez rozdielu, pretože Božie milosrdenstvo „chce, aby všetci ľudia boli spasení“ (1 Tim 2,4). Pán volá aj teba, aby si patril do jeho ľudu, a robí to s veľkou úctou a láskou! 

Ako sa stávame členmi Božieho ľudu? Nie je to prostredníctvom fyzického narodenia, ale narodením novým. V evanjeliu Ježiš hovorí Nikodémovi, že je potrebné narodiť sa zhora, z vody a z Ducha, aby sme vošli do Božieho kráľovstva (porov. Jn 3,3-5). Krstom sme boli včlenení do tohto ľudu skrze vieru v Krista, ktorá je Božím darom a musí byť vyživovaná a rozvíjaná počas celého nášho života. 

Čo je cieľom tohto ľudu? Je ním Božie kráľovstvo, ktoré začal na zemi sám Boh a ktoré sa má ďalej šíriť, až kým ho on nezavŕši na konci vekov, keď sa zjaví Kristus, náš život (porov. Lumen gentium, 9). Cieľ teda spočíva v plnom spoločenstve s Pánom, v Pánovej rodine, aby sme bez konca prežívali plnú radosť z jeho lásky. 

Boh nás pozýva a zhromažďuje, aby sme boli súčasťou Božieho ľudu. Tvorenie Božieho ľudu na zemi je už spravodlivosťou a slávou Pána. Všetci skrze vieru a krst tvoríme Boží ľud-Cirkev a sme oprávnení k činnej účasti na svätej omši. 

Sv. Cyprián prirovnáva Boží ľud-Cirkev k Noemovej arche. Do archy pred potopou sveta boli vzaté zvieratá čisté i nečisté. Z archy po potope vychádzajú všetky čisté. 

Katechéza na stiahnutie v pdf – kliknite sem.