Večný životVerím v odpustenie hriechov. Náš Pán Ježiš Kristus spojil odpustenie hriechov s vierou a krstom: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Krst je prvá a hlavná sviatosť na odpustenie hriechov: zjednocuje nás s Kristom, ktorý zomrel a vstal mŕtvych, a dáva nám Ducha Svätého. Cirkev má z Kristovej vôle moc odpúšťať pokrsteným hriechy a vykonáva ju prostredníctvom biskupov a kňazov zvyčajne vo sviatosti pokánia.

Vzkriesenie tela. V ničom inom sa neprotirečí kresťanskej viere tak silno, tak tvrdošijne, tak vytrvalo a vášnivo, ako keď ide o vzkriesenie tela. Všeobecne sa prijíma, že život ľudskej osoby pokračuje po smrti duchovným spôsobom. Naše telo bude vzkriesené pre život večný. Aby sme mohli s Kristom vstať z mŕtvych, musíme s Kristom umrieť. Veríme v skutočné vzkriesenie toho tela, ktoré máme teraz. Do hrobu sa síce seje porušiteľné telo, ale vstáva neporušiteľné.

Život večný. Kresťan, ktorý spája svoju smrť s Ježišovou smrťou, chápe smrť ako príchod ku Kristovi a ako vstup do večného života.
Osobitný súd – smrťou sa končí život človeka ako čas otvorený na prijatie alebo odmietnutie Božej milosti, ktorá sa stala zjavnou v Kristovi. Každý človek hneď po smrti dostáva večnú odplatu vo svojej nesmrteľnej duši na osobitnom súde, ktorý stavia človeka do vzťahu s Kristom: alebo prejde očisťovaním, alebo hneď vojde do nebeskej blaženosti alebo sa hneď naveky zatratí.

Nebo – je posledný cieľ človeka a splnenie jeho najhlbších túžob, stav vrcholnej a definitívnej blaženosti. Žiť v nebi znamená „byť s Kristom“. Vyvolení žijú „v ňom“, ale zachovávajú si pri tom, alebo lepšie, nachádzajú v tom svoju pravú totožnosť, svoje vlastné meno.
Očistec. Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.
Peklo. Nemôžeme byť zjednotení s Bohom, ak sa slobodne nerozhodneme milovať ho. Nemôžeme však milovať Boha, ak ťažko hrešíme proti nemu, proti blížnemu alebo proti sebe samým: „Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý kto nenávidí svojho brata, sestru je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život“. (1 Jn 3, 14-15)
Posledný súd. Posledný súd nastane vo chvíli slávneho Kristovho návratu. Vtedy spoznáme definitívny zmysel rozsudku nad celými dejinami. Spoznáme posledný zmysel celého diela stvorenia a celej ekonómie spásy a pochopíme obdivuhodné cesty, po ktorých Božia prozreteľnosť viedla všetko k poslednému cieľu. Posledný súd ukáže, že Božia spravodlivosť víťazí nad všetkými nespravodlivosťami, ktorých sa dopustili jeho stvorenia, a že Božia láska je silnejšia ako smrť.

Amen. Hebrejské slovo, ktoré znamená veriť. Vyjadruje stálosť, vierohodnosť, vernosť. Tak vernosť Boha voči nám, ako aj našu dôveru v neho. Veriť znamená povedať „Amen“ Božím slovám, prisľúbeniam a prikázaniam, znamená úplne sa spoľahnúť na toho, ktorý je „Amen“ nekonečnej lásky a dokonalej vernosti. Nech je náš život, ako vyjadril sv. Augustín: „Nech ti je tvoje Vyznanie viery akoby zrkadlom. Pozoruj sa v ňom, aby si videl, či veríš všetko, čo vyznávaš, že veríš, a raduj sa každý deň zo svojej viery.“


Katechéza na stiahnutie v pdf – kliknite sem.