B1 09 „Verím v svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých“

B1 09 „Verím v svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých“

„Verím v svätú Cirkev všeobecnú“ Cirkev sa označuje výrazom ekklesia (z gréckeho slovesa ek-kalein, „volať z“; ktoré znamená „zvolanie [zhromaždenia]“. Označuje zhromaždenie ľudu. Tento výraz sa používa na označenie vyvoleného ľudu pred Bohom. Najmä zhromaždenie na...
B1 08 „Verím v Ducha Svätého“

B1 08 „Verím v Ducha Svätého“

„Duch Svätý“ je vlastné meno toho, ktorému sa klaniame a ktorého oslavujeme s Otcom a Synom. Keď Ježiš zvestuje a sľubuje príchod Ducha Svätého, volá ho „Parakletos“, doslovne, „ten, ktorý je privolaný, advokát“, po latinský „Ad-vocatus“ (Jn 14, 16-26; 15, 26; 16, 7.)...
B1 06 „Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal mŕtvych“

B1 06 „Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal mŕtvych“

Zostúpil k zosnulým. Odkiaľ pochádza a kde sa vzalo také myslenie? Hebrejské slovo – šeol a grécke – hádes označuje miesto, kde sa nachádza človek po smrti. Ľudia v Ježišovej dobe vnímali svet v troch vrstvách (Nebo – Boží svet, Zem – svet ľudí, Podsvetie – svet...