Cirkev„Verím v svätú Cirkev všeobecnú“

Cirkev sa označuje výrazom ekklesia (z gréckeho slovesa ek-kalein, „volať z“; ktoré znamená „zvolanie [zhromaždenia]“. Označuje zhromaždenie ľudu. Tento výraz sa používa na označenie vyvoleného ľudu pred Bohom. Najmä zhromaždenie na Sinaji, kde Izrael dostal Zákon a kde ho Boh ustanovil za svoj svätý ľud. V Cirkvi Boh zvoláva svoj ľud zo všetkých končín zeme. Jestvuje v miestnych spoločenstvách a uskutočňuje sa ako liturgické, najmä eucharistické zhromaždenie. Žije z Kristovho slova a tela, a tak sa aj sama stáva Kristovým telom.

Cirkev je jedna: má jedného Pána, vyznáva jednu vieru, rodí sa z jedného krstu, tvorí iba jedno telo oživované jedným Duchom a povolané k jednej nádeji, po splnení ktorej budú prekonané všetky rozdelenia.
Cirkev je svätá: jej pôvodcom je presvätý Boh; Kristus, jej Ženích, seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil; oživuje ju Duch svätý. Hoci sú v nej hriešnici, je bezhriešna, utvorená z hriešnikov. Jej svätosť žiari vo svätých.
Cirkev je katolícka: ohlasuje celú vieru; má a spravuje plnosť prostriedkov spásy; je poslaná ku všetkým národom; obracia sa na všetkých ľudí; objíma všetky časy.
Cirkev je apoštolská: je postavená na trvalých základoch – „na dvanástich Baránkových apoštoloch“ (Zjv 21,14); je nezničiteľná; je neomylne zachovávaná v pravde: Ježiš Kristus ju spravuje prostredníctvom Petra a ostatných apoštolov, ktorí sú prítomní vo svojich nástupcoch, t. j. v pápežovi a v kolégiu biskupov.

Súčasným pápežom (Petrom) je František, a biskupom (nástupca apoštolov) našej miestnej banskobystrickej cirkvi je v súčasnosti biskup Marián Chovanec.

„Verím v spoločenstvo svätých“

Spoločná účasť na svätých veciach, najmä Eucharistii, ktorou sa predstavuje a utvára jednota veriacich, ktorí tvoria v Kristovi jedno telo.

Spoločenstvo svätých osôb v Kristovi, ktorý zomrel za všetkých, takže to, čo každý robí alebo trpí v Kristovi a pre neho, prináša úžitok všetkým.

Veríme v spoločenstvo všetkých veriacich v Krista, čiže tých, ktorí putujú na tejto zemi, tých, čo sa po skončení života očisťujú, i tých, čo požívajú nebeskú blaženosť, a všetci spolu tvoria jednu Cirkev.

Takisto veríme, že v tomto spoločenstve nám pomáha milosrdná láska Boha a jeho svätých, ktorí ustavične a ochotne vypočúvajú naše prosby.„Duch Svätý“ je vlastné meno toho, ktorému sa klaniame a ktorého oslavujeme s Otcom a Synom.


Katechéza na stiahnutie v pdf – kliknite sem.