Duch Svätý„Duch Svätý“ je vlastné meno toho, ktorému sa klaniame a ktorého oslavujeme s Otcom a Synom.

Keď Ježiš zvestuje a sľubuje príchod Ducha Svätého, volá ho „Parakletos“, doslovne, „ten, ktorý je privolaný, advokát“, po latinský „Ad-vocatus“ (Jn 14, 16-26; 15, 26; 16, 7.)

Bez Ducha Svätého:
Boh je ďaleko,
Kristus zostáva minulosti,
Evanjelium je mŕtvou literou,
Cirkev je iba organizáciou,
Moc – dominanciou,
Misia – propagandou,
Liturgia – spomínaním,
Kresťanský život – otrockým, zo strachu plnením príkazov

V Duchu Svätom:
Boh je blízko,
Zmŕtvychvstalý Kristus je tu a teraz,
Evanjelium je múdrosťou a mocou života,
Cirkev je živým telom, odrážajúcim život Najsvätejšej Trojice,
Moc – službou konania,
Misia – Turícami,
Liturgia – pamiatkou, sprítomnenia a prísľubom,
Kresťanský život – premieňaním sa vo vzťahoch synovstva a bratstva.

Symboly Ducha Svätého:

  • Voda, pôsobenie Ducha Svätého pri krste, znakom nového narodenia. Podobne ako sa náš prenatálny vývin, ktorý predchádzal naše prvé narodenie, uskutočnil vo vode, tak aj krstná voda v skutočnosti znamená, že naše narodenia pre Boží život dostávame v Duchu Svätom.
  • Pomazanie olejom naznačuje Ducha Svätého, je jeho synonymom. Ježiš je Mesiáš – teda celý pomazaný Božím Duchom.
  • Oheň je symbolom pretvárajúcej sily pôsobenia Ducha Svätého. Pretvára, čoho sa dotkne. Ohnivé jazyky. Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul.  (Lk 12, 49)
  • Oblak a svetlo zjavuje živého Boha a spasiteľa, zahaľujúc zmyslami a rozumom presahujúce schopnosti. Mojžišovi sa zjavuje na vrchu Sinaj Ex 24, 15-18; Šalamúnovi pri posviacke chrámu 1Kr 8, 10-12; Pannu Máriu pri Zvestovaní Lk 1, 35; Vrch Premenenia Lk 9, 34-35. Nanebovstúpenie Sk 1, 9.
  • Pečať, nezmazateľný znak. Krst, birmovanie, posvätný stav nemožno opakovať.
  • Ruka. Ježiš vkladaním rúk uzdravoval chorých a žehnal deti. Apoštoli, Cirkev robí to isté vo sviatostných epiklézach, modlitbách zvolávajúcich Ducha Svätého. /Sk 8, 17-19; 13, 3; 19,6; Hebr 6, 2.
  • Prst. Ježiš vyháňa „Božím prstom… zlých duchov“ Lk 11, 20. Boží zákon bol napísaný „Božím prstom“ na kamenných tabuliach Ex 31, 18. „Kristov list“, na živých tabuliach srdca. 2 Kor 3, 3

Holubica. Na konci potopy, ktorej symbolika sa týka krstu, sa holubica vracia s čerstvou olivovou ratolesťou v zobáku, ktorá znamená, že zem je znova obývateľná. Gn, 8, 12


Katechéza na stiahnutie v pdf – kliknite sem.