Jn 10, 11-18ovečky

Keď sa Kristus nazýva dobrým či pravým pastierom, tak nepreháňa. Pastieri v tom čase naozaj neraz riskovali svoje životy, aby zachránili im zverené stádo. Dostatočne nám to dosvedčuje Prvá kniha Samuelova i prorok Izaiáš. Ale Ježiš ide ďaleko za očakávaný starozákonný obraz pastiera. Zaujíma sa aj o pohanov, ktorí nepatria do okruhu vyvolených zo židovského národa. Niet človeka, o ktorého by tento Dobrý pastier nebojoval. V tom je presným opakom farizejov z prechádzajúcej epizódy, ktorí svoju prácu konajú len za vopred dohodnutý zisk. Ale Kristus je Dobrým pastierom aj preto, lebo pozná ovce a ony poznajú jeho. Ich intímne poznanie je echom vzájomnej blízkosti Otca a Syna. Práve ich vzájomné poznanie vysvetľuje najväčšiu obetu, ktorú Pastier prináša za svoje ovce a ktorá je v zhode s vôľou Otca.

Pane, vovádzaj nás čoraz hlbšie do tajomstva tvojho vzájomného poznania s Otcom v Duchu Svätom.

Fr. Damián, OP