Jn 14, 23-29

Božie slovo nám dnes predstavuje tri podoby Cirkvi. Veľmi ľudskú podobu predstavuje prvý koncil v Jeruzaleme v roku 49, ktorý riešil podmienky prijímania pohanov do Cirkvi. Vraj pohania, ktorí uverili Ježišovi, rozbíjajú pokoj a rovnováhu spoločenstva. Koncil rozhodol, že na kresťanov pochádzajúcich z pohanstva sa nemajú klásť žiadne židovské predpisy. Ideál a každodennosť nemusia byť v úplnom súlade. (1. čítanie Sk 15, 1-2.22-29)

Láska a viera je tvár Cirkvi predstavená v Evanjeliu. Spoločenstvo veriacich je spojené láskou a vierou. Prameň tejto lásky a jej rast spôsobuje prítomnosť Otca i Syna v srdciach veriacich. Ich viera je udržiavaná skrze Ducha Svätého, ktorý im pripomína celé Ježišovo posolstvo a dáva porozumieť Ježišovým slovám vo svetle Veľkej noci.

Plnosť Božej slávy predstavuje nový Jeruzalem, ktorý má v sebe najväčšie svetlo vesmíru. Dvanásť brán stráži dvanásť apoštolov Baránka. Najlepší komentár napísal svätý Pavol: „Už nie ste cudzinci ani prišelci, ale spoluobčanmi Boha – na základe apoštolov, prorokov, kde uholným kameňom je Ježiš Kristus.“ (Ef 2, 19-20) V Nebi nie je potrebný Chrám, lebo je ním Kristus. Ba čo viac: „Spasený ľud, ktorý obýva mesto, je duchovným chrámom.“ (1 Pt 2, 5) Zjednotenie Boha a ľudí bude dokonalé a Cirkev sa premení v nebeské kráľovstvo, zahrnuté svetlom a láskou. (2. čítanie Zjv 21, 10-14.22-23)

Fr. Šimon OP