Dušičková oktáva, v ktorej tak špeciálne myslíme v modlitbách na všetkých, ktorí nás predišli, sa blížila k svojmu záveru. Na jej konci, keď si zároveň pripomíname spomienku na všetkých zosnulých bratov a sestry Rehole kazateľov, sa farníci zo Západu spolu s bratmi dominikánmi stretli na zvolenskom cintoríne. Spoločnou kajúcou pobožnosťou s bohoslužbou slova sa spojili v modlitbe pri hrobe zosnulých bratov, ktorých si mnohí farníci ešte pamätajú z pôsobenia vo farnosti: zosnulí fr. Vincent Golis, OP; fr. Tomáš Gajdoš, OP; fr. Akvinas Gabura, OP.

Brat Rafael, OP, farský administrátor v krátkom príhovore spomenul, že dominikáni vo svojej tradícii obzvlášť pamätajú na zosnulých v rámci roka počas troch spomienok: 7. februára – Spomienka na zosnulých otcov a matky členov rehole; 5. septembra – Spomienka na zosnulých príbuzných a dobrodincov našej rehole a napokon 8. novembra – Spomienka na všetkých zosnulých bratov a sestry Rehole kazateľov. „Je to pripomienka aj pre nás, aby sme nielen odporúčali svojich zosnulých Božiemu milosrdenstvu, ale aby sme sa učili žiť svoj pravde v ohlasovaní evanjelia, aby sme sa raz s nimi mohli radovať vo večnosti,“ upriamil brat Rafael srdcia prítomných na veľkonočnú nádej vzkriesenia, na ktorú nemáme zabúdať ani v takýchto chvíľach, keď hľadíme na hrob a koniec pozemského života.

Na záver sa všetci spojili v speve piesne Mária, ochrana, ktorej obzvlášť posledná sloha vypovedala o tom, čo sme tam spoločne dnes slávili: Keď budem skonávať, svet ten zanechávať, ráč pri mne, Matka, stáť, dušu mi zastávať, Mária, Mária!