Sväté prijímanieDátum prvého sv. prijímania je v našej farnosti naplánovaný na 29. 5. 2022 o 10:30 hod.

Harmonogram prípravy:

Sobota 19. 3. 2022 o 10:00 hod. – stretnutie
Sobota 2. 4. 2022 o 10:00 hod. – stretnutie
Sobota 23. 4. 2022 o 10:00 hod. – skúška: čo je potrebné vedieť a otázky
Sobota 7. 5. 2022 o 10:00 hod. – nácvik slávnosti odpustenia
Sobota 21. 5. 2022 o 10:00 hod. – nácvik slávnosti prvého sv. prijímania
Sobota 28. 5. 2022 o 10:00 hod. – slávnosť odpustenia – sviatosť zmierenia (spoveď)
Nedeľa 29. 5. 2022 o 10:30 hod. – slávnosť prvého svätého prijímania

Podmienky pre pristúpenie k prvému sv. prijímaniu detí:

1. Účasť na bohoslužbách – pozývame tretiakov aj ich rodičov najmä na rodinné nedeľné sv. omše o 10:30 hod.

2. Primerané vedomosti.

3. Prihláška na prvé sväté prijímanie, ktorú vyplní rodič alebo zákonný zástupca.


Milí rodičia,

Prihlásili ste svoje dieťaťa na prípravu pred prvým svätým prijímaním. Tým ste verejne vyznali svoju vieru a za to vám úprimne ďakujem.

V krste človek dostáva všetko potrebné pre vieru. Ale tak ako všetko živé musí byť živené, aj osobná viera, viera vašich detí, aby bola živá a rástla, musí byť živená. Pestovanie viery spočíva v poznávaní Ježiša Krista a vytváraní osobného vzťahu s Ním a jej odovzdávanie. Je to dôležitá úloha rodičov,
ktorým v tom majú pomáhať krstní rodičia.

Pozývam vás do spoločenstva veriacich ľudí (v tejto dobe pandémie síce obmedzene), aby sme spolu vytvárali toto prostredie vzájomným počúvaním sa, ochotou ohlasovať posolstvo o veľkosti Boha, o jeho dare spásy, ktorá je ukrytá v slovách Svätého písma, v liturgických symboloch aj hlboko v ľudskej skúsenosti. Toto duchovné bohatstvo je v súčasnej dobe niekedy, žiaľ, predstavované ako niečo
bezcenné.

Cieľ prípravy – je intimita osobného stretnutia s Bohom. Naozaj ide o živé stretnutie s Ježišom, ktorý chcel zostať prítomný vo svojej Cirkvi pod spôsobmi chleba a vína, aby pôsobil v ľuďoch a pretváral ich životy. Slávením svätej omše vyznávame a zvestujeme vieru vo Veľkonočné tajomstvo, v ktorom sa uskutočnilo definitívne oslobodenie človeka od zla a večnej smrti.

O toto všetko sa budeme usilovať priateľským dialógom, čítaním Božieho slova, liturgickým slávením pri svätej omši, modlitbou, aby sme si prehĺbili zmysel kresťanského posolstva a kresťanského života.

Fr. Šimon OP, farský administrátor

Viac informácií aj materiály k príprave nájdete tu.