„Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi.“ Ježiš si vyberá dvanástich spomedzi tých, ktorí sú mu najbližší; ktorí spolu s ním vyšli na vrch modliť sa.
Povolanie apoštolov je výsledkom Ježišovej modlitby. Kvôli čomu si ich vyvolil? Aby boli s ním. Aby ich poslal, tak ako aj on sám je poslaný od Otca. Nazýva ich apoštolmi, čo v preklade znamená – poslaní.
Od tej chvíle Ježiš konal spolu s Dvanástimi. Stávajú sa svedkami jeho učenia a moci. Krstom si aj nás Boh povolal, aby sme sa stali jeho vyvolenými.
Fr. Šimon OP