Pripomíname našu adventnú domácu úlohu z rodinných nedeľných sv. omší o 10.30 – papier formátu a4 po šírke preložením rozdeľte na 4 rovnaké pásy, aby vám vznikli 4 „adventné sviece“, a na každú sviecu napíšte jednu zo 4 cností, o ktoré sa spolu postupne snažíme: viera, nádej, radosť a láska. Potom každý týždeň do príslušnej sviece vpisujte alebo kreslite dobré skutky, ktoré ste urobili, aby vám pomohli rásť v danej cnosti.

V prvý adventný týždeň sme sa snažili pestovať VIERU – pravidelnou modlitbou, čítaním Biblie, prežehnaním sa pred jedlom, dobrými skutkami a pod.

V druhom adventnom týždni sa zameriavame na NÁDEJ – nevzdával som sa, keď som niečo nezvládal, odpustil som spolužiakovi, keď ma poprosil o prepáčenie, dal som kamarátom druhú šancu, keď som videl, že im na niečom záleží, a pod.

Tieto sviece si postupne pripravujte a na Vianoce ich doneste do kostola – budú naším darčekom pre Ježiška k jeho narodeninám.

Darček pre Ježiška