Jn 20, 24-29

„Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus – dvojča.“ V akom zmysle je Tomáš dvojčaťom Ježiša? Dotknutie sa Ježišových rán zapálilo v Tomášovi vieru a spoznal v Ňom svojho Pána a Boha. Ježiš mu dovolil dotknúť sa rán.

Podobne sa začal správať aj Tomáš voči iným. Dával im prístup do svojich rán, svojich slabostí, ktoré v ňom boli premenené Kristovým zmŕtvychvstaním. Preto ho začali volať Ježišovým dvojčaťom. „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Aby aj iní zazreli vo svojich ranách podobnosť s Pánom.

Prístup do svojej bolesti, do toho, čo je príčinou hanby… Aby toto všetko bolo dotknuté milosťou premenenia, ktoré sa zjavilo v Kristovom zmŕtvychvstaní. Je to spôsob, ako budovať vieru. Vieru vo vlastné uzdravenie, oslobodenie od hriechu. Som Ježišovým dvojčaťom? Nasledujem gestá Jeho milosrdenstva, čiže dotýkania rán?

Fr. Šimon, OP