Mk 12, 18-27

Dnešné evanjelium nám predstavuje saducejov, kňazskú triedu, ktorú tvorili vzdelaní aristokrati. Poznali Sväté písmo, možno ho vedeli naspamäť. To ale neznamená, že boli veriaci. Považovali Sväté písmo za súbor hádaniek, ktoré môžu ľubovoľným spôsobom používať, napríklad niekoho podchytiť v reči. Ich postoj môžeme nazvať karikatúrou, výsmechom viery.

Ježiš im hovorí: „Nepoznáte Písmo ani Božiu moc.“ Ukazuje im, v čom spočíva ich problém. Ste vo veľkom omyle, napriek tomu, že ste kňazskou elitou. Podľa Tertuliána (155-222) príčinou celej debaty bolo zničiť učenie o zmŕtvychvstaní. Ježišovo zmŕtvychvstanie však bolo konečnou skúškou božskej identity Krista pred omylom saducejov, ktorí neprijímajú možnosť vzkriesenia mŕtvych.

Svätý Augustín (354-430) opisuje, ako sa hanbil ukázať byť veriacim. Snažil sa vyniknúť vo výrečnosti, ktorú študoval, bol uchvátený spismi gréckych klasikov. Naopak, jednoduchý sloh Svätého písma sa mu znechutil. Sväté písmo totiž rastie s maličkými a Augustín sa nechcel pokladať za maličkého. Sám sebe sa zdal veľkým. Bol naplnený pýchou: „Moja pýcha mi zakrývala oči.“ Modlime sa a prosme dnes o vieru, aby sme počuli Božie slovo pre seba a poznávali Jeho moc.

Fr. Šimon, OP