Božie milosrdenstvoPros môjho verného služobníka, aby v tento deň povedal celému svetu o mojom veľkom milosrdenstve. Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu.“ (Den. 300).

Udeľujú sa úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) veriacim, ktorí sa v Druhú veľkonočnú nedeľu, čiže v Nedeľu Božieho milosrdenstva, s dušou odvrátenou od akéhokoľvek hriechu (aj všedného), v ktoromkoľvek kostole alebo kaplnke zúčastnia na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva, alebo sa aspoň pred verejne vystavenou alebo v svätostánku uloženou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou pomodlia:

Otče náš,
Verím v Boha

a pripoja nábožnú invokáciu k milosrdnému Pánovi Ježišovi (napr. Ježišu, dôverujem Ti).

Dekrét o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, 29. 6. 2002