Mt 16, 13-19

Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že Peter vo svojej dnešnej krátkej vete za všetkých apoštolov dokonale vyjadruje obsah našej viery. Najskôr vyznáva vieru v Ježišovu ľudskú prirodzenosť tým, že označuje Ježiša za Krista, teda za pomazaného. Pomazaným bol Ježiš, keďže bol človekom. A vtom Peter uznáva, že je zároveň kráľom, veľkňazom i prorokom. Ale Peter podľa Tomáša preniká skrze túto viditeľnú vonkajšiu škrupinu až k Ježišovmu božstvu a vyznáva, že je Synom živého Boha. A keď Ježiša Peter takto nazýva živým Bohom a živým človekom, tak Tomáš už len upresní, že o Ježišovi ako o človeku to hovorí, lebo má účasť na živote, ale o Ježišovi ako o Bohu to hovorí, lebo on je prameňom všetkého života.

Pane, daj nám účasť na plnosti tvojho života.

Fr. Damián, OP