Jn 15, 1-8

Víno symbolizuje nápoj bohov. V židovskej tradícii verili, že vínny štep bol vynesený z rajskej záhrady Eden a mal byť znakom a predpoveďou návratu človeka do raja. Pre ľudstvo bol taký cenný, že počas potopy sa Noe špeciálne staral o semienka tohto plodu, aby ich po skončení potopy opäť zasadil.

Ježiš hovorí: „Ja som pravý vinič.“ A kto je nepravý? Nie je potrebné hľadať falošný vinič, ale uvedomiť si, že celé stvorenie máme chápať ako tieň, náčrt, skicu, ktorá objaví svoju hodnotu a význam až v okamihu zjavenia sa pravého viniča, ktorým je Ježiš. „Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.“ (Jn 1, 3)

Už v staroveku to vysvetľovali porovnaním tieňa a skutočnosti. Tieň predpokladá skutočnosť, nejaký objekt alebo telo. Inak by svetlo nemohlo vytvoriť tieň, ktorý je jeho odrazom. Vo všetkých udalostiach, postavách dejín starého zákona sa zjavoval tieň pravdy, ktorou je Slovo, ktoré sa stalo telom v Ježišovi. Najskôr sa zjavoval tieň, ktorý by sa nemohol zjaviť, keby večné Slovo nebolo príčinou tohto tieňa.

Fr. Šimon OP