Kristus vzkriesený a emauzskí učeníci - akad. maliar Ladislav Záborský„Vzal si osve dvanástich učeníkov.“ Dôverne vysvetľuje a tretíkrát predpovedá svoju smrť, aby posilnil ich vieru. „Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ V takejto situácii Jakub a Ján, svedkovia Ježišovho Premenenia, pošlú svoju mamu, aby im vybavila protekciu u Ježiša. Ona sa poklonila Ježišovi, čo je gesto adorácie. „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš jej povedal: „Neviete, čo žiadate.“

Čo aj nám tým chce povedať? Je možné byť veľmi blízko Ježiša, dokonca Ho adorovať, a spôsob nášho myslenia môže byť popretím toho, o čo ide jemu. Ako reaguje Ježiš? Nekričí, nerozčuľuje sa, ale vysvetľuje im svoje uvažovanie. Ježišova blízkosť, konanie dobrých skutkov im nedáva záruku, byť po jeho pravej či ľavej strane. Konať dobro v Ježišovom myslení nie je spôsobom zárobku či istôt. „Medzi vami to tak nebude.“ Ako teda? Ideálom konania dobra má byť služba. A služba má viacero podôb – sluha alebo otrok. Sluha koná dobro z vlastného rozhodnutia. Otrok nekoná dobro z vlastnej vôle, je prinútený. Otrok bol v Ježišovej dobe najnižšou triedou. Konanie dobra mu nedávalo žiadne právo. Ježiš je otrok. Prišiel na tento svet: „Položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ Judášovi zaplatili za Ježiša tridsať strieborných. Takú cenu mal otrok. Zomiera na kríži, pretože tak zomierali otroci.

Ježiš aj nám chce povedať, že On koná dobro nezištne. Nerobí si nárok na nič. Stojí pred nami ako otrok a my ho vo viere rozpoznávame ako svojho Pána. V tom spočíva to úplne nové myslenie. Odlišné od dvoch bratov a ich matky, ktorí chceli posty. Preto byť pri Ježišovi sprava alebo zľava musí byť dané človeku skrze Otca. Lebo sami zo seba sa všetci zachovávame ako Jakub, Ján a ich matka. Pán Boh nám môže dať takú milosť, že túžime najprv prežiť a potom vytrvať v takom dobre, ktoré je nesebecké. Láske, ktorá v ničom nehľadá seba. V ničom. A to dáva Otec. A každý, kto dostáva takú lásku, je po pravej alebo ľavej strane Ježiša. Chcem byť po pravej strane Ježiša? „Vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení.“ (Mt 6, 6)

Fr. Šimon OP