Doctor gratiæ (učiteľ milosti)
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 13. november 354, Tagaste, dnešné Alžírsko
Smrť: 28. august 430 (76 ročný), Hippo, dnešné Alžírsko
Sviatok: 28. august

Životopis: Narodil sa v severnej Afrike ako syn pohanského otca a kresťanskej matky Moniky. Jeho otec ho dal na štúdiá svetských vied. Štúdium mu šlo veľmi dobre. Mal ale dve neresti: slabosť pre ženy a obrovskú ctižiadostivosť. Žil neviazaným životom, plným radovánok. Matka Monika sa za neho neustále modlila. Roku 370 odišiel do Kartága, aby mohol dokončiť štúdiá. Augustín žil vo voľnom zväzku s istou Melániou, z ktorého sa mu narodil aj syn Adeodatus. Po štúdiách sa venoval vyučovaniu rétoriky. Cicerónov spis Hortensius ho vyprovokoval k záujmu o filozofiu. Vstúpil do manichejskej sekty. Od roku 388 vyučoval v Ríme a o rok neskôr odišiel do Milána. Tu sa stretol s biskupom Ambrózom a často počúval jeho kázne. Tak sa začal pomaly vymaňovať z bludu manichejskej sekty. Po niekoľkomesačnej príprave ho v Miláne biskup Ambróz na veľkonočnú vigíliu 24. apríla 387 pokrstil spolu s jeho synom Adeodatom a priateľom Alypiom. Vrátil sa do Tagaste, kde vytvoril so svojimi priateľmi akýsi druh rehoľnej obce. V meste Hippo Regius prijal kňazskú vysviacku a roku 395 sa tam stal biskupom. Svoje biskupské sídlo premenil na kláštor. Pre potreby tohto spoločenstva napísal aj regulu podľa života apoštolov. Až do svojej smrti sa venoval starostlivosti o svoju cirkevnú obec a práci na svojich teologických a filozofických dielach. Zostalo po ňom 113 spisov, 218 listov a viac než 500 zachovalých kázní. Zomrel počas obliehania mesta Vandalmi, keď ochorel pri ošetrovaní chorých.

Pomoc: patrón teológov, kníhtlačiarov a pivovarníkov; za dobrý zrak;

„Pre seba si nás, Pane, stvoril a nespokojné je ľudské srdce, kým nespočinie v tebe.“ (sv. Augustín)