Mk 4, 26-34

„S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme.“ Ježiš nám dnes hovorí, že po zasiatí sa rozsievač vrátil do svojho domu, pretože zrno po vhodení do zeme, klíči, rastie a on sa nestará. Tento obraz predstavuje veľkú dôveru v Zrno, ale aj v pôdu a ich vzájomný vzťah.

Jedno z vysvetlení je také, že roľníkom je Boh. Zrnom je jeho Syn a pôdou každý človek. Vzťah medzi Synom a človekom je dielo Ducha Svätého. Rozsievač zveril celú zodpovednosť zrnu, zemi a ich vzájomnému vzťahu. Evanjelista pripomína dôležité tajomstvo, že zem prináša úrodu automaticky. „On ani o tom nevie.“

Celé dianie je podriadené klasu a všetko sa rozhoduje vzhľadom na túžbu po úrode. Keďže zrnom je Ježiš, z ktorého sa stal klas naplnený zrnami, v tej chvíli nastal čas žatvy. Treba Ho vydať kosáku, aby bol sťatý. Prorok Izaiáš píše: „Obetoval sa, lebo sám chcel.“ (Iz 53, 7) Syn sa úplne podriadil vôli Otca, ale ako vieme, bola to jeho úplne dobrovoľná voľba. Boh úplne dôveruje Synovi a jeho vzťahu k nám ľuďom.

Fr. Šimon, OP