Sestra Faustína Božie milosrdenstvo„Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva,“ napísal v bule Misericordiae vultus, ktorou pápež František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, slávený v rokoch 2015 – 2016. Spieva o tom aj žalmista (Ž 136): „Jeho milosrdenstvo je večné.“ A mohli by sme vytiahnuť nespočetné množstvo citátov, ktoré hovoria o Božom milosrdenstve.
Teraz však budeme sláviť to, že Pánovo milosrdenstvo bolo svetu ešte hmatateľnejším spôsobom zvestované vďaka svätej sestre Faustíne, apoštolke Božieho milosrdenstva, a svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II.

Nedeľu Božieho milosrdenstva slávime vždy v rámci 2. veľkonočnej nedele. Sviatok ustanovil pre celú Cirkev pápež Ján Pavol II. 30. apríla 2000, v deň svätorečenia sestry Faustíny.

Ježiš nás skrze zápisky svätej Faustíny v jej Denníčku uisťuje: „V tento deň, ubezpečil Ježiš, sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré prúdia milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát“ (Den 699). A na inom mieste v Denníčku Ježiš hovorí: „Pros môjho verného služobníka, aby v tento deň povedal celému svetu o mojom veľkom milosrdenstve. Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu“ (Den. 300).

Nie je prakticky možné, aby všetci, ktorí by chceli, pristúpili v tento sviatok k sviatosti zmierenia, aby dosiahli úplné odpustenie vín a trestov. Dôležité však je, aby veriaci v deň sviatku prijali Eucharistiu a vyjadrili svoj postoj dôvery voči Božiemu milosrdenstvu.

Úplné odpustky môže veriaci prijať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) v Nedeľu Božieho milosrdenstva s dušou odvrátenou od akéhokoľvek hriechu (aj všedného), ak sa v ktoromkoľvek kostole či kaplnke zúčastnia na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva alebo sa pomodlia pred verejne vystavenou či vo svätostánku uloženou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou: Otče náš, Verím v Boha a pripoja nábožné zvolanie k milosrdnému Pánovi Ježišovi – napríklad Ježišu, dôverujem ti.

Nech milosrdný Pán naplní vaše dni!