Evanjelista MarekMk 1, 1

„Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.“ Dnes slávime sviatok svätého Marka evanjelistu, ktorý napísal najstaršie a najkratšie evanjelium. Čerpal predovšetkým z rozprávania apoštola Petra, ktorého sprevádzal. Jeho evanjelium je písané hlavne pre pohanov v Ríme. Marek nespomína židovské obyčaje ani polemiky Ježiša so Židmi, nehovorí o podobenstvách, ktoré predpokladajú poznanie židovských obyčajov.

Celé evanjelium obsahuje šestnásť kapitol. Marek chcel presvedčiť veriacich, že Ježiš je Kristus, Boží Syn. Robí to spôsobom neobyčajne systematickým. Hovorí to v prvej vete, ktorá znie: „Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.“

V prvej časti udáva dôvody, že Ježiš je Mesiášom, a Peter to potvrdí odpoveďou na Ježišovu otázku, za koho ho pokladajú: „Ty si Mesiáš.“ (8, 16) Je to v polovici Markovho evanjelia. Druhá časť sa venuje poukázaniu, že Ježiš je Synom Božím. V závere evanjelia túto pravdu odkrýva rímsky stotník pod krížom. „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“ (15, 39)

Fr. Šimon OP