Lk 11, 29-32

Okrem ľudí, ktorí uverili Ježišovi a šli za ním, boli aj skupiny, ktoré spochybňovali Ježišovu vierohodnosť, spojenie s diablom, iní sa zo závisti domáhajú ďalších znakov. Takýmto Ježiš odpovedá: „Zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“

Čo tým chce povedať? Že ohlásenie Božieho slova sa pre obyvateľov Ninive stalo znamením pre zmenu života. „Oni sa kajali na Jonášovo kázanie.“ Ovocím Jonášovho kázania nebolo rozšírenie poznatkov, ale obrátenie poslucháčov. Znelo: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené!“ (Jon 3, 4)

Bola táto správa pre Ninivčanov dobrá? Áno. Boh cez Jonáša našiel spôsob, aby nezničil mesto, ktoré si spôsobom života podľa spravodlivosti zaslúžilo zničenie. Prečo Ježiš nechce dať ďalší znak, možno aj nám dnes? Lebo niet spôsobu zmeniť toho, kto to cielene nechce. Nezničiť toho, kto si zaslúži zničenie, je znak Jonáša.

Fr. Šimon OP