Sv. JozefMt 1, 16.18-21.24a

„Skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že Mária počala.“ Jozef stojí pred dilemou, zachrániť svoju povesť alebo život Márie? Postaví na prvé miesto dôveru voči Márii alebo vernosť Zákonu?

Keď o tom Jozef premýšľal: „Zjavil sa mu vo sne Pánov anjel“. Tým chce evanjelista podotknúť, že Jozef je aj prorok. To znamená, že chce preniknúť do podstaty Božieho zákona a porozumieť významu vecí.

U Jozefa nastáva prechod od litery k duchu. Dovtedy verný Zákonu, je postavený pred novosť v dejinách, že musí zmeniť náboženské zvyklosti, ktorých sa škrupulantne držal. Je to preto, aby mohol zaručiť opravdivú poslušnosť nie Písmu, ale Slovu, ktoré sa ukrýva v Písme.

Fr. Šimon OP