V dňoch 30. 9. – 8. 10. 2023, pri príležitosti 25. výročia konsekrácia nášho farského kostola a zriadenia našej farnosti, sa budú konať farské misie. Ich cieľom je duchovne obnoviť farskú rodinu, aby sme takto obrodení slávili naše jubileum. Farské misie bude viesť tím lazaristov. Misie sú predovšetkým duchovné dielo, a preto vás už teraz pozývame k modlitbe za túto plánovanú duchovnú obnovu farnosti.

Každý piatok tohto mesiaca v čase 15.00-18.00 vás pozývame na modlitbu pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou za požehnanie farských misií a za blížiace sa parlamentné voľby.

K dispozícii dávame aj modlitbu, ktorú sa môžeme modliť individuálne a aj spoločne v rodinách a spoločenstvách, aby sme tak vyprosili hojné ovocie misií v našej farnosti.

Modlitba za sväté misie
modlitba

Dobrý  Bože, prosíme ťa o Tvoje požehnanie pre misie. Daj
nám svoje milosti, aby obnova našej farnosti viedla všetkých
k zmiereniu s Tebou. Povzbudení  tvojimi slovami “ proste
a dostanete“ prosíme ťa o sväté oduševnenie, o dar ľútosti
a opravdivú zmenu k lepšiemu.

Prenikaj ohňom Ducha Svätého srdcia tých, ktorí
nechcú prijať tvoju milosť a pomôž im obrátiť sa. Všetkých
zapáľ ohňom odvahy, aby sme povzbudzovali druhých k účasti
na misiách. Nech Duch Svätý  osvecuje misionárov, aby slovo,
ktoré hlásajú, malo spásonosný  účinok.

K tvojim nohám, Matka Božia, skladáme celú  misijnú obnovu
našej farnosti. Pomôž nájsť  hriešnikom cestu k obráteniu.
Posilňuj slabých a pritiahni všetkých k svojmu Synovi Ježišovi
Kristovi. Amen.

Modlitbu si môžete stiahnuť ako pdf – kliknite sem.