Mk 10, 28-31

V ostrom kontraste s konaním bohatého mladíka je postoj apoštolov, ktorí opustili všetko, aby mohli byť s Ježišom. Iste, vieme, že Peter a Ondrej naďalej vlastnili dom či loďku, ale to vôbec neobmedzovalo ich záväzok voči Ježišovi. Na Ježišove slová, čokoľvek mali zanechať, to zanechali. Kamkoľvek mali ísť, tam išli. Ochota dobrovoľne opustiť všetko toto bude ešte preskúšaná prenasledovaním, na ktoré upozorňuje sám Ježiš. Nič z toho, čo apoštoli opustia, sa však nevyrovná tomu, čo za to získajú. Boh obdarúva nadmieru za každý dar, ktorý dostáva z lásky.

Pane, nauč nás opúšťať všetko a ísť za tebou.

Fr. Damián, OP