“Nanebovstúpenie”, Rembrandt, 1636, Alte Pinakothek, Mníchov.

Mk 16, 15-20

Svätý Gregor z Nyssy (338-394) opisuje dnešný sviatok ako víťazstvo ľudskej prirodzenosti. Ježiš, pravý človek, sa vracia do neba v ľudskom tele a anjeli ho nespoznávajú. Prečo? Lebo je odetý do našej úbohej ľudskej prirodzenosti. Jeho šaty sú zafarbené krvou utrpenia, ktoré mu spôsobili ľudia za jeho lásku. Anjeli čakali víťazného Leva, mocného Pána v sláve. A prichádza Baránok, ktorý bol zabitý, odetý do šiat ľudskej prirodzenosti, ktorý poznal slabosť. Takýto Ježiš vystupuje, vracia sa do neba.

Porozumieť niečo z tajomstva dnešného sviatku, na to je potrebné vrátiť sa na počiatok. K Bohu, ktorý v Ježišovi zostúpil na zem ako človek. Všemohúci prichádza na zem ako tichý a pokorný. Je až tak diskrétny voči slobode človeka, že dovolil ľuďom, aby ho zabili. Boha je nemožné udržať v smrti, vstal z mŕtvych!

Dnes uvažujeme a oslavujeme opačnú cestu. Ježiš privádza celú našu ľudskú prirodzenosť do neba. Dnes teda zem vystupuje do neba. Dôležité sú obidva smery, nemôžeme hľadieť len hore. Kresťanstvo vidí jedno aj druhé. „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?“ (Sk 1, 11) Apoštoli, keď hľadeli do neba, boli napomenutí. Nanebovstúpenie nie je odchodom, ale novou prítomnosťou Boha medzi ľuďmi. Vtelenie aj Nanebovstúpenie. Dnešný sviatok nám ukazuje cieľ nášho života, nebo. Nenechajme sa uzamknúť do tohto sveta. Nič z toho, čo sa deje v tomto svete, nie je definitívne. „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“

Fr. Šimon OP