Mojžišova palicaMk 6,7-13

Keď dnes posiela Ježiš apoštolov po dvoch, konať misijné dielo, hovorí im, aby si na cestu nebrali nič okrem palice. Pre súčasníkov Ježiša, ktorí dobre poznali Starý zákon, palica nebola len pomoc na ceste, aby sa mali o čo oprieť, prípadne ako brániť. Očami viery je palica to jediné, čo dostal Mojžiš v Egypte, aby vyviedol ľudí z otroctva na slobodu. Mojžišova palica premenená na hada požrala všetky palice egyptských mágov. Mojžišova palica rozdelila Červené more. Tá istá palica vyviedla vodu zo skaly na púšti. A nakoniec bola uložená v stánku stretnutia spolu s archou zmluvy. Mojžišova palica je symbolom Božej prozreteľnosti a starostlivej lásky, ktorá nás vedie na ceste z otroctva na slobodu. Na tomto dostali účasť apoštoli a na tomto poslaní máme účasť aj my.

Pane, daj nám vnímať tvoju starostlivú lásku prítomnú v tvojej prozreteľnosti.

Fr. Irenej, OP

Obrázok prevzatý z https://www.flickr.com/photos/bjornb/6503847