nedeľaMk 6,30-34

Po prvých misijných skúsenostiach apoštolov a ich návrate k Ježišovi ich učiteľ pozýva, aby išli do ústrania, na pusté miesto a odpočinuli si. Týmto pozvaním akoby Ježiš upriamoval našu pozornosť na úvodné stránky Knihy Genezis, keď samotný Boh pracuje šesť dní a siedmy oddychuje. Žiaľ, my ľudia práce sme sa naučili vnímať oddych ako protiklad práce, akúsi „neprácu“. No oddych nie je nedeľa v zmysle českého výrazu „nedělat – nerobiť“. Siedmy deň stvorenia je miesto, keď Boh završuje svoje dielo. My sami sme Božím dielom a nikto z nás ešte nedospel k zavŕšeniu. Dovoľme Bohu, aby v nás mohol on naplniť svoje dielo pravdy, lásky, dôvery a požehnania. Pretože popri tom, ako sme pozvaní pracovať na vonkajších veciach, sme pozvaní stvárňovať aj našu osobnosť a charakter, a to najmä cez hodnoty, ktorých cenu si uvedomujeme a do nášho života prijímame skrze našu vieru, nádej a lásku.

Pane, uč náš pracovať i oddychovať na tvoju slávu.

Fr. Irenej, OP