Mk 11, 1-10

Dnešnou nedeľou sme začali sláviť najdôležitejší týždeň celého roku. Pripomíname si najdôležitejšie udalosti, ktoré pre nás ľudí vykonal Ježiš Kristus. Svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním nám otvoril bránu neba.

„Poslal dvoch svojich učeníkov do dediny … Nájdete priviazané osliatko … Odviažte ho a priveďte … Pán ho potrebuje.“ Ježiš posiela dvoch učeníkov do dediny, miesta chudobných ľudí. Ktorí veľmi túžia žiť, no ich život skončí smrťou. Okrem toho sú ľudia aj priviazaní k mnohým veciam, ľuďom… Stávajú sa závislí a bezmocní voči tomu, k čomu sú priviazaní. Nie je v ich silách, aby sa odviazali sami. Potrebujú pomoc druhých. Preto Ježiš posiela dvoch svojich poslov. Lebo život nás ľudí je podobný, „priviazanému osliatku.“ Aby odviazali človeka a priviedli k Ježišovi. Lebo On ho potrebuje.

Ježiš chce, aby každý človek spolu s ním prišiel do neba. Aby všetci ľudia mali bezprostrednú účasť na Jeho večnej sláve. Mesto Jeruzalem je obrazom neba na zemi. Ako dnes Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema, chce spolu so mnou vstúpiť do domu svojho Otca, do nebeského Jeruzalema. „Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol.“ Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“

Fr. Šimon OP