Mk 11, 27-33
V Markovom evanjeliu slovo „moc“ nikdy neznamená povolenie či poverenie od nejakej pozemskej autority. Ježiš má moc vyháňať diabla a odpúšťať hriechy priamo od Boha (1,27; 2,10). A túto moc vie delegovať na svojich učeníkov (3,15; 6,7). Zdrojom Ježišovej moci je jedine Boh. Čitateľ si tak sám vie odpovedať na otázku veľkňazov, starších a zákonníkov, kto je zdrojom jeho moci. Ale tá otázka sa netýka len dnešného Ježišovho konania. Ježiš je v Jeruzaleme. Ohlásené utrpenie môže prísť každým dňom. Ale obetu svojho života mu ten deň nevnúti žiadna ľudská moc. On sám dá svoj život z lásky k nám.

Pane, daj nám v tebe objaviť pravý zdroj našej moci.

Fr. Damián, OP