PosolJn 13, 16-20

Pred svojou smrťou Ježiš umyl nohy učeníkom ako poslom ohlasovania toho Evanjelia, ktoré on sám priniesol od svojho Otca. Týmto gestom lásky a služby preukazuje úctu a dáva poučenie, že ohlasovateľ Evanjelia je povinný starať sa o to, aby bol duchovne čistý. Pripomenú sa nám slová proroka Izaiáša: „Aké krásne sú na horách nohy posla, posla blahozvesti, čo oznamuje spásu, hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje.“ (Iz 52, 7)

Ježiš umyl nohy aj Judášovi, lebo aj on mal byť ohlasovateľom Evanjelia. Judášova zrada je predstavená pomocou gesta vykonaného nohou: „Ten, ktorý jedol so mnou chlieb, zdvihol proti mne pätu.“ Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb. (Ž 41)

Ježiš nás pozýva, aby sme opakovali gesto umývania nôh a navzájom sa povzbudzovali v ohlasovaní Evanjelia. Aby sme boli naplnení vďakou, že môžeme ohlasovať radostnú novinu a zvestovať spásu.

Fr. Šimon OP