Mk 6, 1-6
Za ostatných dvestopäťdesiat rokov bolo vo svete niekoľko hnutí, ktoré mali za cieľ propagáciu rovnosti medzi ľuďmi. Ako príklad spomeniem dve. Prvou bola Francúzska revolúcia, ktorá hlásala bratstvo, slobodu a rovnosť. A hoci túžila po rovnosti sociálnej, priniesla aj rovnosť gilotíny, ktorá „zarovnávala“ tých, ktorí príliš vytŕčali. Rovnako to bolo aj za komunizmu, ktorý posielal do PTP a do väzenia všetkých, ktorí potrebovali „prevýchovu“, aby sa vedeli zaradiť do rovného zástupu členov strany a robotníckej triedy. V evanjeliu čítame o podobne negatívnej rovnosti: Skade to má tento? … Vari to nie je tesár? No Ježiš pozýva k inej dynamike rovnosti. Boh sa stal človekom a prišiel medzi svojich. Stal sa nám rovným, aby sme ho videli, počuli, rozumeli a nechávali sa ním premieňať. Uponížil sa, aby nás priviedol k vyšším veciam. Aby z nás urobil Božích synov a dcéry a tak nás povýšil. Prijmime tento jeho prorocký hlas, aby nás urobil rovnými svojej veľkosti v nás.

Pane, urob nás rovnými vo viere, v nádeji a láske.

Fr. Irenej, OP