Prvý poľský dominikán, zakladateľ Poľskej dominikánskej provincie
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: okolo roku 1183, Kamień Śląski, dnešné Poľsko
Smrť: 15. augusta 1257 (cca 74 ročný), Krakov, dnešné Poľsko
Kanonizácia: 17. apríl 1594, Klement VIII.
Sviatok: 17. august

Životopis: Pochádzal zo sliezskej línie šľachtického rodu Odrowąż. Študoval na univerzite v Paríži a v Boloni. Po prijatí kňazskej vysviacky sa stal kanonikom krakovskej kapituly. Krakovským biskupom bol vtedy jeho príbuzný Ivo Odrowąż. Spolu s ním sa v roku 1220 vydal do Ríma, kde spolu s blahoslaveným Česlavom a Hermanom vstúpili do rehole svätého Dominika. Onedlho ich svätý Dominik vyslal do Poľska. Už na sviatok Všetkých svätých roku 1222 pricestovali do Krakova a v roku 1223 im biskup Ivo daroval kostol Najsvätejšej Trojice, pri ktorom si bratia vybudovali kláštor. Mal dar vzbudzovania rehoľných povolaní a bol človekom spoločenstva. Zakladal kláštory a v roku 1228 získali tieto kláštory právny status Poľskej provincie. Vedenie provincie prenechal Hyacint iným a sám sa plne venoval misijnému apoštolátu a zakladaniu nových kláštorov, predovšetkým v Rusku, Prusku a na Litve. Všade žiaril ako vzor mravného života a synovskej úcty voči Matke Pána. V prvých rokoch svojho apoštolského pôsobenia mal víziu Panny Márie, ktorá mu vravela: „Raduj sa, syn môj, Hyacint, pretože tvoje modlitby sú milé môjmu Synovi, Spasiteľovi. O čokoľvek ho budeš prosiť, mojím prostredníctvom získaš všetko“. Najdôležitejšie prvky jeho duchovného života boli: misijná horlivosť, mariánska a eucharistická úcta. V roku 1228 sa vydal so skupinou misionárov na Ukrajinu, usadili sa pri kostole Panny Márie v Kyjeve, kde húževnato pracoval medzi pravoslávnymi a katolíkmi v tejto oblasti. Mesto opustil krátko predtým, ako knieža Vladimír Rurikovec v roku 1233 vykázal bratov z Kyjeva. Hyacint sa preto obrátil na sever, medzi Prusov. V súvislosti s jeho cestami sa spomína zázračný prechod cez Vislu, keď rozprestrel na vodu plášť a suchou nohou prešli cez rieku on i jeho spoločníci. V roku 1224 sa vrátil do Krakova, kde prežil zvyšok svojho života preslávený čnosťami i zázrakmi. Jeho hrob sa nachádza v dominikánskom kostole v Krakove.

Pomoc: patrón Sliezska, patrón novej evanjelizácie, pomocník vo všetkých potrebách, osobitná moc nad živlom vody, pomocník mužov pri hľadaní dobrej ženy, pomocník matiek prosiacich za svoje deti, postrach zlých duchov;

„Bratia moji najdrahší, Boh ma volá, zajtra pre mňa zhasne svetlo dočasného života. Preto, čo som počul z úst nášho otca, svätého Dominika, to i vám odovzdávam a menovite: aby ste pestovali pokoru, mali vzájomnú lásku a zachovali dobrovoľnú chudobu. Lebo toto je naše dedičstvo, ktoré nám odovzdal ako svoj testament“. (slová sv. Hyacinta bratom pred smrťou)