Mk 3,7-12

Za Ježišom prichádza veľký zástup ľudí a on uzdravuje ich choroby. Dokonca aj nečistí duchovia kričali: „Ty si Boží Syn!“ Ježiš je stredobodom pozornosti, a predsa hovorí a nabáda ľudí, aby ho neprezrádzali. Prečo to Ježiš žiada? Jedno príslovie hovorí, že človeka lepšie spoznáš, až keď s ním zješ väčšie množstvo soli. Inak povedané, až keď stráviš s niekým dlhší čas v rôznych životných situáciách, podobne ako sa soľ pridáva po štipke do rôznych jedál, až potom vieš o tom druhom povedať, kým je. Preto aj Ježiš hovorí, že je ľahké veriť v Božieho Syna, keď uzdravuje a robí zázraky. Nabáda však na obozretnosť, lebo tá ľahkosť sa stratí, keď príde samota Getsemanskej záhrady a kríž Golgoty. No aj v tých situáciách to bude ten istý Boží Syn. Nájdeme vtedy odvahu a vieru sa k nemu priznať?

Pane, posilňuj našu vieru.

Fr. Irenej, OP