Blahoslavený HroznataMučeník za spravodlivosť a za obranu práv Cirkvi
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: okolo roku 1160, pravdepodobne v Ovenci pri Prahe, dnešné Česko;
Smrť: 14. júl 1217 (cca 57 ročný), asi západné Čechy alebo pohraničné Nemecko;
Schválenie kultu: 16. september 1897, Lev XIII.;
Sviatok: 14. júl

Životopis: Český šľachtic Hroznata sa matke narodil mŕtvy. Pôrodná babica radila zúfalej matke, aby dieťa odovzdala Božej Rodičke a prosila o život pre chlapca. Po matkinej modlitbe dieťa ožilo. Hroznata prechovával po celý život veľkú úctu voči Matke Božej, ktorá ho ešte dva krát mimoriadnym spôsobom zachránila od hroziacej smrti. Po skorej smrti otca bol vychovávaný u sestry Vojslavy, ktorá žila v Krakove. Po návrate do Čiech sa tento nadaný mladý muž ako rytier venoval politickej a diplomatickej činnosti. Oženil sa, ale veľmi skoro nešťastne stratil manželku i syna. Hroznata sa po tejto strate, pripomínajúc si nestálosť sveta a krátkosť ľudského života, úplne obrátil k Pánovi, rozhodnutý žiť v čistote. Z lásky ku Kristovmu utrpeniu si zaumienil zúčastniť sa križiackej výpravy. Keďže sa vojenská výprava za more nemohla uskutočniť, namiesto sľúbenej účasti na križiackej výprave do Svätej zeme založil okolo roku 1193 premonštrátske opátstvo Teplá a okolo roku 1202 kláštor premonštrátskych sestier v Chotěšove. Tradícia hovorí, že bol do bieleho habitu premonštrátov oblečený v Ríme pápežom Inocentom III. a vstúpil do kláštora v Teplé, ktorý sám založil. Vďaka bohatým skúsenostiam s hospodárskymi otázkami ho opát Ján vymenoval za svojho zástupcu a správcu majetku. Hroznata sa celou silou zasadzoval za vec opátstva. Bol preto nepriateľmi kláštora zajatý a uväznený, aby bolo možné vymáhať od kláštora výkupné. Hroznata svojich rehoľných spolubratov vyzval, aby výkupné za neho nedávali. V zajatí, kde bol mučený, keď nechcel zrušiť svoje sľuby a nechcel sa spreneveriť úradu, ktorý zastával, tento horlivý premonštrát, verný správca a nepoddajný obranca kláštora zomrel hladom. Je pochovaný v opátskom chráme v Teplé.

Pomoc: patrón Plzeňskej diecézy, politických väzňov, nevinne odsúdených a nespravodlivo prenasledovaných; pomocník pri majetkových problémoch; pri obrane práv Cirkvi;

Bol zbožným tešiteľom zarmútených, otcom sirôt, podporovateľom núdznych a pod rytierskym plášťom skrýval nábožné predsavzatia: zbožnou usilovnosťou dával Bohu, čo je Božie, vernosťou a poslušnosťou kráľovi, čo je kráľovo a každému, čo mu náleží, s patričnou láskou.“ (najstarší Hroznatov životopis: Vita fratris Hroznatæ)