Mt 22,1-14

Boh pre človeka pripravil hostinu s jedlami a nápojmi a pozval všetkých, aby sa stretli. No nie je to hostina, z ktorej by človek odchádzal s plným žalúdkom alebo povznesenou náladou opojenia v hlave. To, čo pripravil a naservíroval Boh, je opísané v prvom čítaní z Knihy proroka Izaiáša 25. Čo tam čítame? Bude strhnutý závoj – je to obraz, keď ženích pri sobáši odhalí tvár nevesty, ktorá bola dovtedy zahalená. Obrazne povedané, bude odhalená celá realita, tak fyzická, ako aj duchovná, a Boh odhalí úplnosť človeka i seba samého, i skryté veci.

Bude zničená smrť – vtedy sa ukáže, ako človek žil. Či žil aj pre niečo väčšie, ako je on sám, alebo si chcel iba užiť pozemský život. Bude zotretá slza: slzy človek roní najmä z dvoch dôvodov – z bolesti a straty niekoho blízkeho a z krivdy a nespravodlivosti. Boh je teda garantom nápravy krívd a prinavrátenia spravodlivosti a zároveň pre Boha nikto nezomiera, ale v ňom všetci žijú. Bude odstránená hanba – hanbou je výsmech Boha a človeka –, teda budú odstránené modly, ktoré sú výsmechom Boha, a vrátená dôstojnosť ľudí, ktorí zažili potupu.

Pane, urob nás hodnými účasti na hostine, ktorú si pripravil a na ktorú nás pozývaš.

Fr. Irenej, OP