Premenenie na hore tábor - akad. maliar Ladislav ZáborskýDnešné evanjelium opisuje druhé premenenie. Ježiš berie apoštolov: „Na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil.“ a stavia sa pred nimi v postave Boha. Prvé bolo pri Vtelení: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka”. (Flp 2, 6-7)

Prečo Ježiš zjavuje svoju slávu? Aby človek poznával, k čomu je povolaný. Boh sa dal poznať v Človekovi, aby človek v sebe poznával boha. Ako traja apoštoli, aj my dnes môžeme s Ježišom stráviť čas. Počúvať jeho slová, na osobitnom mieste, v tichu samoty a modlitby. Počúvať Ducha Svätého vo svojom vnútri. „Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.” (2Kor 3, 17 18)

V Ježišovi nám Boh dal všetko. Odvtedy je Boh na strane človeka. Akákoľvek žaloba proti nám stráca moc. Už nás nik nemôže obviniť pred Božím tribunálom. Syn Boží je náš obranca, pred ktorým zmĺkne každá ľudská žaloba a obvinenie.

Fr. Šimon OP