Hoci jestvujú pochybovači, dominikánske aj františkánske pramene sa zhodujú v tom, že stretnutie sv. Dominika so sv. Františkom, ktoré sa pravdepodobne odohralo viackrát, je historicky hodnoverné. V priebehu dejín sa vytvorila aj milá tradícia, že na slávnosť sv. Františka prichádza k františkánom kázať dominikán a na slávnosť sv. Dominika zasa k dominikánom františkán. Vo františkánskom liturgickom propriu sa sv. Dominik slávi ako sviatok; v dominikánskom zasa sv. František. A tak nám, františkánom z Fiľakova, nič nebránilo v tom, aby sme mali spoločnú duchovnú obnovu u bratov dominikánov vo Zvolene; keď okrem toho sme prakticky susedia a navyše bratia dominikáni mali slávnosť výročia posviacky chrámu.

Prečítajte si celý článok tu

Cyril OFM