Mk 7, 1-13

Vnútro človeka odkrývajú aj veľmi jednoduché činnosti, ako napríklad umývanie rúk. Stáva sa, že niektorí ľudia upriamujú pozornosť hlavne na vonkajšok a takmer vôbec ich nezaujíma vnútorná nečistota. Ak má niekto zašpinené vnútro, s veľkým dôrazom dbá o vonkajšiu čistotu tela. Morálne ľahostajný človek ľahšie poukazuje na zlé skutky iných.

Starovekí pustovníci kládli veľký dôraz na meditovanie alebo, ako to oni nazývali, prežúvanie Božieho slova v modlitbe. Bola to snaha čo najdlhšie udržať v sebe počuté Božie slovo, aby pochopili jeho hlbší zmysel. Vďaka tejto praxi im zdanlivo banálne slová Biblie odkrývali trpkú aj sladkú chuť životnej múdrosti.

Premeditovaná pravda tak ostávala v ich vnútri a očisťovala srdce. Farizeji a učení v Písme majú Božie slovo len v ústach. „Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.“ Slovo Boha nie je iba na to, aby sme o ňom rozprávali, ale aby sa stalo zmyslom nášho života.

Fr. Šimon OP