Jn 15, 1-8

Metafora viniča sa v staroveku používala často. V Starom zákone boli vinič či vinica symbolom vyvoleného ľudu, napríklad v piesňach u proroka Izaiáša. Lenže úlohou viniča je prinášať plody svojmu pánovi a v tom Boží ľud neustále zlyhával. A tak prichádza ten, ktorý sa nazve pravým viničom a ktorý prinesie tak dlho očakávané ovocie vernosti Otcovi. Príklad viniča tak vyjadruje hlboké kresťanské presvedčenie: spoločenstvo života prežívané s Kristom je nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby život prinášal plody a bol milý v Otcových očiach. Obraz viniča však obsahuje ešte jeden dôležitý detail, ktorý sme videli už aj na iných miestach. Nech už Kristus používa akýkoľvek obraz na vykreslenie svojej úlohy, stále sa sám charakterizuje ako Otcov nástroj. To Otec orezáva vinič, on ho čistí. Byť nástrojom Otcovej vôle je výsadou Božích synov a dcér.

Pane, pomôž nám byť dobrými nástrojmi v rukách Otca.

Fr. Damián, OP