Jn 1, 1-18

„Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ Nielen Ježišova ľudská prirodzenosť, ale každý človek je tým, čím sa vyjadruje Boh. Starovekí Otcovia Cirkvi učia, že to, čo platí aktuálne o Kristovi, to platí potenciálne o každom človeku.

Život človeka sa odohráva medzi dvoma pólmi, na jednej strane starý Adam, to je každý človek, má v sebe snahu vydobyť si svoju pozíciu, samostatne rozhodovať o tom, čo je dobré a čo je zlé, čo je správne a nesprávne. Túto adamovskú snahu človek ratifikuje hriechom, ktorý nazývame prvotný hriech alebo dedičná vina.

Na druhej strane nový Adam, Ježiš, v ktorom sa Boh sklonil k človeku. Ježiš svojím človečenstvom otvoril priestor pre láskyplné prijatie Stvoriteľa. V Ježišovi vrcholí Nová Zmluva, ktorú ratifikujeme svojou vierou, životom na Ježišov spôsob.

Fr. Šimon OP